REKLAMACIJE

Prodavac u skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošača odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od dve godine od datuma vaše kupovine. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Roba je saobrazna ugovoru ukoliko:

odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Zakonska saobraznost za novu robu je 2 godine, dok je za polovnu robu zakonska prodavac odgovoran za saobraznost u periodu od godinu dana.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu u prodavnici gde je kupio robu, ili u servisnom centru na adresi Endija Vorhola 9, Beograd-Čukarica.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj koji reklamira.

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost potrošač treba da se izjasni o zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača potrošač ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja potrošač ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko potrošač uloži reklamaciju nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost ima mogućnost popravke uređaja u skladu sa komercijalnom ponudom servisa i dostupnošću rezervnih delova.

Prodavac je u obavezi da odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana od prijema reklamacije, a u slučaju da reklamacija bude prihvaćena u obavezi je da nesaobraznost otkloni u roku od 30 dana za tehničku robu, odnosno 15 dana za ostalu robu.

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), prodavac zadržava pravo naplate troškova transporta robe do servisa i dijagnostike, po komercijalnim cenama servisa.

Oštećenja i nedostaci nastali kao posledica fizičih oštećenja ili nepravilnom upotrebom se neće smatrati nesaobraznošću. U ovim situacijama će servis ponuditi servisiranje po komercijalnim uslovima.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom.

OŠTEĆENJA U TRANSPORTU

Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, možete nas kontaktirati na mejl servis@promobi.rs, reklamirati u prodavnici u kojoj ste kupili robu ili u našem servisu na adresi Endija Vorhola 9, Beograd-Čukarica.

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti sa ovog linka

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu, ili da zahteva povrat novca. Kupac nas o ovom obaveštava slanjem e-maila na prodaja@promobi.rs.

Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske službe, zakonski rok je 14 dana od prijema robe od kurira. U tom roku kupac se upućuje na slanje kupljenog artikla u naš servis u Beogradu (ProMobi Servisni Centar d.o.o., Endija Vorhola 9, Beograd-Čukarica). Kupac na ovu adresu treba poslati:

Robu koju vraća, zajedno sa svim propratnim dodacima koje je dobio u prodajnom pakovanju
Kopiju računa
Obrazac za odustanak od ugovora (možete ga preuzeti sa ovog linka).

Po prijemu ovako poslate robe ista će biti pregledana i naša služba će vas obavestiti o načinu rešavanja reklamacije.

Rok za rešavanje zahteva za povrat robe kupljene na daljinu je 14 dana.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ProMobi Servisni Centar d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo koristeći metodu plaćanja kojom je primljena uplata za robu (gotovina, uplata na račun).