Zaštita privatnosti podataka

U kompaniji “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima brinemo sa izuzetnom pažnjom.

U ovoj Politici privatnosti Vas obaveštavamo o osnovima prikupljanja ličnih podataka, vrsti podataka koje prikupljamo, načinima prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.

Sve informacije su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i sve informacije koje su u njoj sadržane jer Vaše lične podatke koristimo u skladu sa ovom Politikom.

Zakonski osnov

Uslove prikupljanja i obrade ličnih podataka definišemo ovom Politikom privatnosti i podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Povodom obavljanja naše delatnosti primenjujemo i odredbe drugih zakona koji regulišu aktivnosti odnosno komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnih lica (npr. Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013, 52/2019)).

Podatak o ličnosti

Radi pravilnog i potpunog razumevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je „podatak o ličnosti“ svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac

Radi pravilnog i potpunog razumevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je, shodno zakonu, „rukovalac“ fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je:
“PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd, matični broj: 20550597.

U koje svrhe i kada prikupljamo Vaše podatke

Kako bismo uspešno obradili Vaš upit, zahtev za dijagnostiku, servisiranje, popravku ili reklamaciju na izvršenu uslugu, potrebni su nam podaci koji uključuju Vaše ime i prezime, adresu prebivališta, adresu elektronske pošte, broj telefona i serijski broj Vašeg uređaja (IMEI ili SN oznaku). Ovi podaci će nam omogućiti da odgovorimo na Vaš upit ili zahtev za uslugu, da Vas blagovremeno obavestimo o ponudi, o toku izvršenja usluge i na kraju o završetku usluge i načinu preuzimanja Vašeg uređaja.

U slučajevima kada se uređaj lično preuzima iz našeg servisa bez potrebnog dokumenta, odnosno prethodno izdatog radnog naloga kao reversa, može Vam se tražiti utvrđivanje identiteta na osnovu podataka iz Vaše lične karte, a što znači da u pojedinim situacijama pored gore navedenih podataka prikupljamo i sve one podatke koji su fizički upisani na Vašoj ličnoj karti.

Konačno, u svrhu eventualnog povraćaja novca nakon izvršene usluge, a ukoliko se za time pojavi potreba, naši zaposleni mogu tražiti i podatak o broju Vašeg računa kod banke.

Sve navedeno podrazumeva da Vaše lične podatke prvenstveno prikupljamo za potrebe izvršenja ugovora sa Vama.

Vaše podatke prikupljamo i u cilju ostvarenja legitimnih interesa kompanije “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd, osim ako nad tim interesima pretežu Vaši ili interesi osnovnih prava i sloboda. Pod legitimnim interesima podrazumevamo pre svega: da bismo Vas kontaktirali u slučaju reklamacije, pritužbe, slanja odgovora na Vaš zahtev ili upit, da bismo unapredili kvalitet naših usluga korisničke podrške, da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja.

Vaše podatke prikupljamo i da bismo poštovali zakonske obaveze.

Vaše podatke prikupljamo tako što nam ih ustupite direktno (na primer, kada se registrujete otvaranjem svog naloga na našem sajtu, kada kontaktirate sa nama preko sajta, društvenih mreža i sl.).

Vaše podatke prikupljamo kada nam se obratite sa pitanjem, žalbom, komentarom, odnosno kada nam uputite neku povratnu informaciju i tada možemo prikupljati Vaše ime, prezime, kontakt podatke, sadržaj komunikacije.Ovako prikupljene podatke koristimo u cilju davanja odgovora na upit, odnosno rešavanja reklamacije i slično.

Vaše podatke prikupljamo i povodom ugovora koje zaključujemo sa privrednim društvima i preduzetnicima, a u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza tj. pružanjem naših usluga. U ovom slučaju možemo prikupljati kontakt podatke, podatke zaposlenih koji učestvuju u realizaciji ugovora, informacije o članovima i zastupnicima društva sa kojim stupamo u ugovorni odnos (ime i prezime, kontakt telefon, mail adresa).

Internet stranicawww.promobi.rsne koristi sopstvene kolačiće tzv. „cookies“, ali eksterni servisi koje koristimo ih upotrebljavaju. O načinu korišćenja kolačića detaljnije se informišite u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

Kako koristimo Vaše podatke i da li ih delimo sa trećim licima

Kompanija “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd će Vaše lične podatke koristiti u svrhe tehničke administracije internet stranice, kako bi Vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama. Zaposleni u našoj kompaniji su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.

Kompanija “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd Vaše lične podatke deli sa trećim licima u cilju izvršenja ugovora zaključenog sa Vama (npr. radi isporuke pošiljke). Ugovori koje ovim povodom zaključujemo sa trećim licima i njihovo angažovanje podrazumevaju ugovaranje svrhe prosleđivanja ličnih podataka, davanje uputstava za koršćenje i zaštitu podataka, zabranu korišćenja u druge svrhe i sl.

Na osnovu Vaše prethodne saglasnosti kompanija “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd Vaše lične podatke (ime, prezime, broj telefona, IMEI i serijski broj Vašeg uređaja) deli i sa proizvođačem Vašeg uređaja, a povodom pružanja naših usluga servisiranja i popravke aparata, rešavanja reklamacija, odnosno ostvarivanja Vaših zakonskih prava.

Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

Kolačići – Cookies

Internet stranicawww.promobi.rsne koristi sopstvene kolačiće tzv. „cookies“, ali eksterni servisi koje koristimo ih upotrebljavaju.

Kolačići su tekstualne datoteke koje susmeštene na Vašem računaruod strane internet servera. Ove datoteke ne mogu biti korišćene da pokrenu bilo kakav program ili da isporuče virus Vašem računaru. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja Vašeg pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ovi kolačići služe kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu.

Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima i oni nam koriste da prepoznamo pretraživača prilikom Vaše sledeće posete našoj web stranici (trajni kolačići).

Na Vašem pretraživaču možete odabrati opciju dobijanja informacija o postavkama kolačića te sami možete donositi odluke o tome da li prihvatate ili odbijate kolačiće u specifičnim situacijama ili pri svakoj poseti web stranici. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice ili aplikacije.

Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane internet servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha ovih datotekaje da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Kolačići trećih strana

Želimo da razumemo na koji način posetioci koriste naš sajt i zbog toga koristimo servise za Internet analitiku. Ti servisi registruju broj posetilaca i daju nam opšte informacije o njihovom ponašanju, poput ključnih reči koje je korisnik tražio da bi stigao na naš sajt, prosečnog vremena provedenog na sajtu i broja stranica koje korisnik pregleda. U tu svrhu na Vaš računar postavljamo tzv. analitički kolačić prvog lica (first-party analytics cookie).

Za praćenje napredne statistike koristimo i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.

Google Analyticsje analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) i njegovi kolačići služe da dobijemo Informacije o Vašem korišćenju našeg web servisa i obično se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD-u. Na našim je stranicama aktivna opcija za IP anonimnost, tako da je IP adresa korisnika unutar država članica EU te u drugim državama koje su vezane Ugovorom o evropskom ekonomskom prostoru unapred onemogućena. Samo će u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa biti poslata Google serveru (u SAD) gde će biti i skraćena. Google će koristiti ovu informaciju kako bi ocenio Vaše korišćenje naše web stranice, kako bi prikupljao izveštaje o Vašim aktivnostima te kako bi pratio web stranice drugih usluga. IP adresa koja je dostupna Google Analyticsu neće biti povezana s drugim Googleovim podacima. Napominjemo da imate mogućnost prekidanja čuvanja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali napominjemo da u ovom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve funkcije web stranice. Instalacijom dodatka na pretraživač koji je dostupan na linku:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, možete onemogućiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje je proizveo kolačić prilikom Vašeg korišćenja web stranice (uključujući i Vašu IP adresu).

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili Vaše potrebe i zahteve ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

U pojedinim slučajevima prikupljene podatke možemo čuvati i nakon ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni ukoliko je to određeno zakonom ili ukoliko je to potrebno za ostvarivanje naših prava (npr. da bismo u sudskom postupku naplatili dospelo a neplaćeno potraživanje).

Preduzete mere zaštite

Kompanija “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd preduzima odgovarajuće organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka koje obrađujemo od zloupotrebe, neovlašćene obrade, otkrivanja ili uništenja.

Pristup podacima i serverima je ograničen na ovlašćena lica, ovlašćeno lice u slučaju pristupa koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku, a svako ovlašćeno lice ima odgovarajući nivo dozvoljene aktivnosti.

Koristimo sigurne servere sa sigurnim pristupom informacijama, sa automatskim odbijanjem pristupa neovlašćenim licima.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pored posebno definisanih prava na koja smo Vam ukazali kroz ovu Politiku privatnosti, skrećemo pažnju na ostala prava i načine njihovog korišćenja povodom obrade Vaših ličnih podataka:

– Pravo na informisanje: Podrazumeva da imate pravo da budete obavešteni i informisani na jasan i razumljiv način kako koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava ovim povodom.

– Pravo pristupa: Podrazumeva da lice na koje se podaci odnose može dobiti potvrdu da se njegovi lični podaci obrađuju, može imati pristup podacima i informacijama u vezi sa obradom (svrha, vrsta ličnih podataka, pravni osnov i sl.).

– Pravo na ispravku i dopunu: Podrazumeva da imate pravo da u svakom trenutku zahtevate da se Vaši lični podaci isprave, ažuriraju ili dopune u slučaju kada nisu tačni ili ažurni, kao i da se upotpune ukoliko nisu kompletni.

– Pravo na brisanje: Podrazumeva da imate pravo da Vaši podaci budu obrisani ili uklonjeni nakon izvršenja svrhe povodom koje su prikupljeni i nakon perioda čuvanja podataka, kao i u ukoliko ne postoji drugi legitimni razlog za njihovo čuvanje.

– Pravo na ograničavanje obrade: U slučaju nezakonite obrade, a lice na koje se podaci odnose odbija brisanje i umesto toga traži ograničenje upotrebe podataka; ako više nisu potrebni lični podaci, ali su licu na koje se podaci odnose potrebni radi pravnih zahteva ili postupaka u vezi sa zaštitom prava (u sudskom ili drugom postupku); ako se osporava tačnost podataka za vreme koje nam je potrebno da proverimo tačnost; podnet je prigovor na obradu, a u toku je procenjivanja da li naši legitimni interesi pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose.

– Pravo na prenos podataka: Podrazumeva da, ukoliko su pohranjeni, lični podaci se mogu prenositi, premeštati, kopirati, dostaviti u elektronskom obliku bilo kojem drugom entitetu. Od nas se takođe moće tražiti da prenesemo podatke drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

– Pravo na prigovor: Podrazumeva da imate pravo da podnesete prigovor kojim osporavate obradu podataka po osnovu legitimnog interesa. Takođe, ukoliko smatrate da su propisi o zaštiti podataka prekršeni tokom obrade Vaših podataka možete nas kontaktirati preko adrese: servis@promobi.rs. Pravo na prigovor podrazumeva i da možete uputiti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Za ostvarivanje svih Vaših gore navedenih prava i vezi sa obradom ličnih podataka možete nas kontaktirati preko email adrese: servis@promobi.rs

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja.

“PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti radi usaglašavanja sa zakonskim zahtevima i našim poslovanjem.

Savetujemo Vam da se redovno upoznajete sa sadržinom naše Politike privatnosti.

Kontakt

U slučaju da imate bilo koja pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane kompanije “PROMOBI servisni centar” d.o.o. Beograd možete nas kontaktirati preko email adrese:

servis@promobi.rs